Türkçe İngilizce

Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İnternet Sitesi Bilgileri:

Ünvanı     : GÖKDUMAN TARIM GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No    : 0402022246500018
Adres        : Mescit Mah. Edremit-Balıkesir Yolu Cad. No:32/1 Havran / Balıkesir                                  
Telefon    : 0266 392 1496
Mobile        : 0555 255 1011
E-Mail        : [email protected]

1.2. Üye Bilgileri:
Unvanı : %AD%
Adres   : %ADRES%
Telefon : %TELEFON%
Mobile  : ………………
E-Mail  : %EMAIL%

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu Gökduman Tarım Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin sahip olduğu İnternet Sitesi’nden Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit olduğunu, İnternet Sitesi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, İnternet Sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İnternet Sitesi 'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İnternet Sitesi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye İnternet Sitesi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle yapacağı tüm işlemlerde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinde İnternet Sitesi ürünleri dışında herhangi bir ürün veya firma için reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını, aksi durumda üyeliğinin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. İnternet Sitesi’nde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin İnternet Sitesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. İnternet Sitesi üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. İnternet Sitesi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İnternet Sitesi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İnternet Sitesi’nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İnternet Sitesi’nin Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. İnternet Sitesi her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, İnternet Sitesi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye’nin vermiş olduğu siparişi herhangi bir nedenle 1 (bir) ay içinde 3 (üç) kez teslim almaması, yanlış adres bildiriminde bulunması, siparişi vermediğini iddia ederek kabul etmemesi veya belirttiği yer ve saatte siparişini teslim almak için hazır bulunmaması gibi İnternet Sitesi’nin zararına yol açacak faaliyetlerde bulunması durumunda İnternet Sitesi Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda İnternet Sitesi Üye’nin iptal edilen üyeliğinde kullanmış olduğu Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres vb. bilgileri ile yeniden üye olmasına izin vermeme hakkına sahiptir.
3.10. İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı İnternet Sitesi’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bu madde bahsi geçenler, Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
3.11. İnternet Sitesi tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. İnternet Sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. İnternet Sitesi, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. İnternet Sitesi’ne üye olan kişi, ticari elektronik ileti gönderimine onay vermiş olması durumunda yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında İnternet Sitesi tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve İnternet Sitesi’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. 
3.14. İnternet Sitesi, Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya İnternet Sitesi’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. İnternet Sitesi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. İnternet Sitesi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. İnternet Sitesi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.Taraflar, İnternet Sitesi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4- SÖZLEŞME’NİN FESHİ 

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya İnternet Sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İnternet Sitesi Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

Taraflar, Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 6- YÜRÜRLÜK 

Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 

Bizi takip edin, fırsatları kaçırmayın

Nermin Hanım © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır